Obchodní podmínky

PLATNÉ OD 25. 5. 2018


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) dálkově prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího

Název:            Ultra Premium Brands - Central Europe s.r.o.

Sídlo:              Praha 10, Nad Vodovodem 1442/32, PSČ 100 00

IČ:                  25780204

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69575

Tel.:                 +420 274 77 97 55

Fax.:                +420 274 78 10 76

Mob.:              +420 777 76 83 36

e-mail:             lenka.greplova@upb.cz

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.warehouse1.cz, a to prostřednictvím webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kamenná provozovna prodávajícího: Warehouse #1, Sokolovská 68/105 (naproti hotelu Penta), 186 00 Praha 8 – Karlín. Provozní doba kamenné prodejny: 11:00 – 19:00  PO-PÁ.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adresewww.warehouse1.cz, (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Při uzavření kupní smlouvy platí znění obchodních podmínek umístěné v den jejího uzavření na webové stránce.

1.6. Prodávající upozorňuje, že je registrovaným prodejcem a distributorem lihu a lihovin v souladu se zákonem č. 307/2013 Sb o povinném značení lihu a je tak oprávněn prodávat jak konečnému spotřebiteli, tak i podnikatelům za účelem dalšího prodeje, avšak pouze za podmínky, že takový podnikatel prokáže, že je rovněž oprávněn k prodeji lihu a lihovin dle zákona č. 307/2013 Sb.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Je-li kupujícím spotřebitel, může na webové stránce nakupovat i bez registrace, avšak pouze do maximálního počtu 3ks lahví jednoho druhu alkoholického nápoje. Takový kupující je oprávněn nakupovat pouze pro vlastní spotřebu a nikoliv za účelem dalšího prodeje. Prodávající je oprávněn prověřovat, že se v daném případě jedná o nákup spotřebitele. V případě podezření, že se nejedná o spotřebitelský nákup, kupující bere na vědomí, že prodávající nemusí objednávku provést.

2.8. Kupující, který je podnikatelem a nakupuje za účelem dalšího prodeje, je povinen při své registraci doložit, že je oprávněn k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin dle platné právní úpravy tj.  dle ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., a to zasláním kopie výpisu z živnostenského listu. V případě, že tato skutečnost nebude prodávajícímu doložena, kupující bere na vědomí, že prodávající nemusí objednávku provést.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky a odeslání košíku se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku. Kupní smlouva je považována za uzavřenou na základě potvrzení prodávajícího odeslaného prostřednictvím elektronické pošty. Jde-li o kupujícího, který není při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, je kupující povinen zaslat prodávajícímu spolu s nabídkou v elektronické podobě kopii dokladu o tom, že je oprávněn dle platných právních předpisů oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny. Kupní smlouva je uzavřena pouze v případě, že kupující předložil prodávajícímu uvedený doklad.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,  jde-li o objednávku obsahující všechny stanovené náležitosti, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Neobdrží-li kupující přijetí objednávky prodávajícího do 24 hodin od zaslání objednávky, platí, že objednávka nebyla provedena řádně a kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

3.10. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží obdrží kupující na základě Darovací smlouvy uzavřené dle platné právní úpravy.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího uvedené v bodě 1. Kupní cena je splatná při převzetí zboží. 

- v hotovosti nebo platební kartou dle pokynů dopravce prodávajícího, společnosti DPD  - Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. Kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž při platbě převodem je kupní cena zaplacena jejím připsáním na účet prodávajícího. Cena poštovného a balného je 150 Kč za jednu zásilku s váhovým limitem do 50kg.

- platební kartou přímo při nákupu zboží v e-shopu, kdy zaplacení probíhá prostřednictvím platební brány „GP webpay“. Akceptovány jsou platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA, Diners Club a American Express. Transakce probíhají v českých korunách. Tato platební brána splňuje mezinárodní standard 3D Secure a citlivá data nejsou sdělena prodávajícímu. Platební brána  každý rok prochází nejpřísnějším mezinárodním bezpečnostním auditem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

OPAKOVANÉ DORUČENÍ 100 KČ s DPH ZA BALÍK.

- v hotovosti nebo platební kartou dle pokynů express dopravce prodávajícího, smluvního kurýra prodávajícího. Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Cena poštovného a balného pro express doručení na území Prahy je 250 Kč. 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle objednávky prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem práva dle čl. 11 těchto obchodních podmínek

5.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.6. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze za podmínek uvedených v ustanovení §2001 a násl. občanského zákoníku.


6. REALIZACE, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího potvrzeného prodávajícím, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. Kupující je v tomto případě telefonicky informován.

6.6. Objednávky, které nebudou do 14 dnů od objednání uhrazené nebo vyzvednuté, budou automaticky stornovány, přičemž v takovém případě Prodávající odstupuje automaticky od smlouvy. Poté je nutné učinit novou objednávku, resp. uzavřít novou kupní smlouvu.

6.7. Zboží bude prodávajícím odesláno nebo připraveno k vyzvednutí vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o možném náhradním termínu dodání s ohledem na možnosti distributora.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je vyznačena na produktu a je proměnlivá. Prošlé produkty prodávající na svých webových stánkách neprodává. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí balíku od přepravce.

7.7. Lhůty pro uplatnění reklamace:

Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.

7.8. V případě reklamace zboží kontaktuje kupující elektronickou poštou prodávajícího, kde zanechá telefonní číslo a jiný kontaktní údaj a číslo objednávky. Prodávající jej bude do 30 dní kontaktovat a domluví s kupujícím postup reklamace.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů subjektů údajů, které jsou prodávajícím získány, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9.2. Práva a povinnosti subjektů údajů, jakož i další informace o zpracování osobních údajů prodávajícím, jsou součástí informačního memoranda pro zákazníky dostupného ve webovém rozhraní obchodu. Kupující je povinen se s tímto informačním memorandem pro zákazníky seznámit a seznámit s ním i všechny subjekty údajů, které jej zastupují. Pro informace ohledně zpracování osobních údajů je možné se na prodávajícího obrátit rovněž na adrese Sokolovská 68/105, 186 00 Praha 8, e-mailové adrese: info@upb.cz, nebo na telefonické lince 274 779 755.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobními údaji kupujícího se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí i osobní údaje subjektů údajů, které kupujícího zastupují.


10. USTANOVENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE

10.1. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky na základě nabídky uvedené na webové stránce prodávajícího. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Znění kupní smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím nebo elektronicky na mail. 

10.2. Odpovědnost za vady a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující věc převzal, (a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů s tím, že projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v předchozím odstavci, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Na zboží je uvedena minimální doba trvanlivosti.

Odebírá-li kupující zboží osobně na prodejně, okamžik převzetí zboží je zároveň okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jinak nebezpečí škody na zboží přechází doručením zboží s tím, že kupující nemá povinnost zboží převzít v případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu, zjištěné poškození musí kupující na místě zapsat nebo uvést do přepravního listu dopravce (protokolu) a bez zbytečného odkladu kupující informuje prodávajícího. Pokud kupující při převzetí věc neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Při uplatnění reklamace v písemné formě uvede kupující přesný popis závady, co požaduje a své kontaktní údaje.

Nároky kupujícího uvedené výše se neuplatní u (a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci, a to zejména v případě mechanického poškození věci kupujícím, prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu či užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

Tento článek se nevztahuje na dárky, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma se zakoupeným zbožím, u dárku nelze uplatnit žádná práva z vad.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v dokladu o zakoupení (resp. záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této osoby.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Překročení třiceti (30) dní pro vyřízení reklamace je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě odmítnutí reklamace prodávajícím je kupující oprávněn požadovat písemné odůvodnění odmítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do dvou (2) měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. V případě, že zboží nebude vyzvednuto ani ve lhůtě následujících dvou měsíců, má se za to že kupující zboží jako věc opustil. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. Náklady podle § 1924 obč. z. se rozumí ty nejnižší možné.

10.3. Odstoupení od smlouvy u spotřebitele

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Formulář k odstoupení od smlouvy je na konci těchto obchodních podmínek a je možné jej zaslat poštou i mailem na lenka.greplova@upb.cz.  Upozorňujeme, že není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající je však povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z možností dodání. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za zboží až po té, co mu bude zboží vráceno nebo věrohodně prokázáno jeho odeslání v níže popsaném stavu. Zboží má být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození, či částečného spotřebování, lahve nesmí být otevřené, kolky poškozené. Náklady vrácení zboží zpět prodávajícímu včetně řádného zabalení zboží, nese kupující a prodávající je oprávněn tyto náklady započíst na vracenou částku. S ohledem na minimalizaci takových případných nákladů doporučujeme využít původní obal. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i veškeré dárky poskytnuté mu s tímto zbožím.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nebo jeví známky opotřebení, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

10.4. Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

11.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

12.2. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou, pokud ke smírnému řešení nedojde, tak příslušnými soudy České republiky.

12.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

12.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

12.7. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

12.8. Na webové stránce prodávajícího i v jeho kamenném obchodě platí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabáku osobám mladším 18 let.

12.9. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. O změně prodávající informuje na svých internetových stránkách.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018